Privacybeleid

Privacyverklaring inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, acupuncturist Frederique Veltman, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).De WGBO geldt zodra u en ik de behandelingsovereenkomst hebben ondertekend.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig zal omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Op deze factuur staan gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, nl:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • Behandeldatum
  • AGB-code van de therapeut
  • Omschrijving geleverde zorg inclusief prestatiecode
  • Kosten van het consult

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals vereist in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.


Menu